Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Hồ Chí Minh toàn tập / Lê Mậu Hân (ch.b.), Phạm Hồng Chương, Trần Minh Trưởng. - Xb lần thứ hai. - H. : Sự thật, 2004. - 654 tr. : Ảnh chân dung ; 20 cm T.3 : 1930 - 1945 / Lê Mậu Hân (ch.b.), Phạm Hồng Chương, Trần Minh Trưởng, 2004. - 654 tr.
Thông tin về nhan đề (chính)
Hồ Chí Minh toàn tập / Lê Mậu Hân (ch.b.), Phạm Hồng Chương, Trần Minh Trưởng
Lần xuất bản
Xb lần thứ hai
Xuất bản, phát hành
H. : Sự thật, 2004
Mô tả vật lý
654 tr. : Ảnh chân dung ; 20 cm
Phụ chú chung
ĐTTS ghi: Không có gì quý hơn độc lập tự do
Tóm tắt / chú giải
Tập hợp các tác phẩm của Người từ 1930-1945
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Hồ Chí Minh toàn tập / Lê Mậu Hân,Phạm Hồng Chương,Trần Minh Trưởng .- 2004 Chi tiết
2. Tập tra cứu toàn tập V.I.Lê - Nin / 2006 Chi tiết
3. Tập tra cứu toàn tập V.I.Lê - Nin / 2006 Chi tiết
4. Tập tra cứu toàn tập V.I.Lê - Nin / 2006 Chi tiết
5. V.I.Lê - Nin toàn tập / Lê - Nin.V.I .- 2006 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Không có sách mới
CÔNG THÔNG TIN TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Tổ 2, Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La.
Điện thoại: 022.3874.751
Email:
thuvien@cdsonla.edu.vn