Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Tập tra cứu toàn tập V.I.Lê - Nin. - H. : Chính trị Quốc Gia, 2006. - 21 cm
Thông tin về nhan đề (chính)
Tập tra cứu toàn tập V.I.Lê - Nin
Xuất bản, phát hành
H. : Chính trị Quốc Gia, 2006
Mô tả vật lý
21 cm
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Hồ Chí Minh toàn tập / Lê Mậu Hân,Phạm Hồng Chương,Trần Minh Trưởng .- 2004 Chi tiết
2. Tập tra cứu toàn tập V.I.Lê - Nin / 2006 Chi tiết
3. Tập tra cứu toàn tập V.I.Lê - Nin / 2006 Chi tiết
4. Tập tra cứu toàn tập V.I.Lê - Nin / 2006 Chi tiết
5. V.I.Lê - Nin toàn tập / Lê - Nin.V.I .- 2006 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Không có sách mới
CÔNG THÔNG TIN TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Tổ 2, Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La.
Điện thoại: 022.3874.751
Email:
thuvien@cdsonla.edu.vn