Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Hóa học 11 / B.s.: Nguyễn Xuân Trường (tổng ch.b.), Lê Mậu Quyền (ch.b.), Phạm Văn Hoan,.... - H. : Giáo dục, 2009. - 220 tr. : hình vẽ ; 24 cm
Thông tin về nhan đề (chính)
Hóa học 11 / B.s.: Nguyễn Xuân Trường ( tổng ch.b.), Lê Mậu Quyền (ch.b.), Phạm Văn Hoan,...
Xuất bản, phát hành
H. : Giáo dục, 2009
Mô tả vật lý
220 tr. : hình vẽ ; 24 cm
Phụ chú chung
ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Hóa học 11 / 2009 Chi tiết
2. Đất lâm nghiệp / Hà Quang Khải .- 2002 Chi tiết
3. Nghệ thuật chậu cảnh / Ngô Quang Đê .- 2002 Chi tiết
4. Bài tập sinh học 12 / 2009 Chi tiết
5. Sinh học 10 / 2009 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Không có sách mới
CÔNG THÔNG TIN TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Tổ 2, Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La.
Điện thoại: 022.3874.751
Email:
thuvien@cdsonla.edu.vn