Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Đất lâm nghiệp : Giáo trình Đại học Lâm nghiệp – Phần I và II / Hà Quang Khải (ch.b.), Đỗ Đình Sâm, Đỗ Thanh Hoa. - H. : Đại học Lâm nghiệp, 2002. - 319tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm
Thông tin về nhan đề (chính)
Đất lâm nghiệp : Giáo trình Đại học Lâm nghiệp – Phần I và II / Hà Quang Khải (ch.b.), Đỗ Đình Sâm, Đỗ Thanh Hoa
Xuất bản, phát hành
H. : Đại học Lâm nghiệp, 2002
Mô tả vật lý
319tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm
Phụ chú chung
ĐTTS ghi: Trường Đại học Lâm nghiệp
Tóm tắt / chú giải
Trình bày những kiến thức cơ bản về khoáng vật, đá và đất. Phân loại đất, phân hạng đất, phân bón, xói mòn đất lâm nghiệp. Những đặc điểm của đất rừng Việt Nam. Bảo vệ và nâng cao độ phì của đất
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Hóa học 11 / 2009 Chi tiết
2. Đất lâm nghiệp / Hà Quang Khải .- 2002 Chi tiết
3. Nghệ thuật chậu cảnh / Ngô Quang Đê .- 2002 Chi tiết
4. Bài tập sinh học 12 / 2009 Chi tiết
5. Sinh học 10 / 2009 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Không có sách mới
CÔNG THÔNG TIN TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Tổ 2, Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La.
Điện thoại: 022.3874.751
Email:
thuvien@cdsonla.edu.vn