Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Nghệ thuật chậu cảnh : Bon sai – non bộ:Giáo trình dùng cho sinh viên ngành Lâm nghiệp đô thị / Ngô Quang Đê. - H. : Nông nghiệp, 2002. - 127tr. : ảnh màu ; 27 cm
Thông tin về nhan đề (chính)
Nghệ thuật chậu cảnh : Bon sai – non bộ:Giáo trình dùng cho sinh viên ngành Lâm nghiệp đô thị / Ngô Quang Đê
Xuất bản, phát hành
H. : Nông nghiệp, 2002
Mô tả vật lý
127tr. : ảnh màu ; 27 cm
Phụ chú chung
ĐTTS ghi: Trường Đại học Lâm nghiệp
Tóm tắt / chú giải
Giới thiệu nghệ thuật chậu cảnh; Cách bài trí và thưởng thức chậu cảnh, một số kĩ thuật chế tác, tạo hình chậu cảnh, cây xanh và phương pháp gây trồng, chăm sóc một vài cây cảnh trong chậu
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Hóa học 11 / 2009 Chi tiết
2. Đất lâm nghiệp / Hà Quang Khải .- 2002 Chi tiết
3. Nghệ thuật chậu cảnh / Ngô Quang Đê .- 2002 Chi tiết
4. Bài tập sinh học 12 / 2009 Chi tiết
5. Sinh học 10 / 2009 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Không có sách mới
CÔNG THÔNG TIN TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Tổ 2, Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La.
Điện thoại: 022.3874.751
Email:
thuvien@cdsonla.edu.vn