Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh : Dành cho sinh viên đại học, cao đảng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh / B.s.: Phạm Ngọc Anh (ch.b.), Mạch Quang Thắng, Nguyễn Ngọc Cơ.... - Xuất bản lần thứ 11. - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018. - 287 tr. ; 21 cm
Thông tin về nhan đề (chính)
Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh : Dành cho sinh viên đại học, cao đảng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh / B.s.: Phạm Ngọc Anh (ch.b.), Mạch Quang Thắng, Nguyễn Ngọc Cơ...
Lần xuất bản
Xuất bản lần thứ 11
Xuất bản, phát hành
H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018
Mô tả vật lý
287 tr. ; 21 cm
Phụ chú chung
ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Tóm tắt / chú giải
Giới thiệu đối tượng, phương pháp nghiên cứu học tập môn tưởng Hồ Chí Minh, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; tư tưởng Hồ Chí Minh về các vấn đề: dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc, chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội, đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế, xây dựng nhà nước của dân, do dân, và tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá, đạo đức, xây dựng con người mới
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Kho Đọc
( Tầng 3 - TT Thư viện)
KD.022752Trong kho sẵn sàng cho mượn
KD.022753Trong kho sẵn sàng cho mượn
KD.022754Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Mượn
(Tầng 1- TT TT- Thư viện)
KM.077456Trong kho sẵn sàng cho mượn
KM.077457Trong kho sẵn sàng cho mượn
KM.077458Trong kho sẵn sàng cho mượn
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam / 2018 Chi tiết
2. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh / 2018 Chi tiết
3. Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin / 2018 Chi tiết
4. Dạy học phát triển năng lực môn tự nhiên và xã hội / Mai Sỹ Tuấn,Bùi Phương Nga,Lương Việt Thái .- 2018 Chi tiết
5. Giáo dục học tiểu học 2 / Đặng Vũ Hoạt .- 2017 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Không có sách mới
CÔNG THÔNG TIN TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Tổ 2, Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La.
Điện thoại: 022.3874.751
Email:
thuvien@cdsonla.edu.vn