Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin : Dành cho sinh viên đại học, cao đảng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh / B.s.: Phạm Văn Sinh, Phạm Quang Phan (ch.b.), Nguyễn Viết Thông,.... - Xuất bản lần thứ 11. - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018. - 491 tr. ; 21 cm
Thông tin về nhan đề (chính)
Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin : Dành cho sinh viên đại học, cao đảng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh / B.s.: Phạm Văn Sinh, Phạm Quang Phan (ch.b.), Nguyễn Viết Thông,...
Lần xuất bản
Xuất bản lần thứ 11
Xuất bản, phát hành
H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018
Mô tả vật lý
491 tr. ; 21 cm
Phụ chú chung
ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Tóm tắt / chú giải
Trình bày những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; thế giới quan, phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác - Lênin; học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác - Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa; lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về chủ nghĩa xã hội
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Kho Đọc
( Tầng 3 - TT Thư viện)
KD.022742Trong kho sẵn sàng cho mượn
KD.022743Trong kho sẵn sàng cho mượn
KD.022744Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Mượn
(Tầng 1- TT TT- Thư viện)
KM.077396Trong kho sẵn sàng cho mượn
KM.077397Trong kho sẵn sàng cho mượn
KM.077398Trong kho sẵn sàng cho mượn
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam / 2018 Chi tiết
2. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh / 2018 Chi tiết
3. Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin / 2018 Chi tiết
4. Dạy học phát triển năng lực môn tự nhiên và xã hội / Mai Sỹ Tuấn,Bùi Phương Nga,Lương Việt Thái .- 2018 Chi tiết
5. Giáo dục học tiểu học 2 / Đặng Vũ Hoạt .- 2017 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Không có sách mới
CÔNG THÔNG TIN TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Tổ 2, Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La.
Điện thoại: 022.3874.751
Email:
thuvien@cdsonla.edu.vn