Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Dạy học phát triển năng lực môn tự nhiên và xã hội / Mai Sỹ Tuấn (ch.b.), Bùi Phương Nga, Lương Việt Thái. - H. : Đại học Sư phạm, 2018. - 136 tr. : hình ảnh, bảng ; 24 cm
Thông tin về nhan đề (chính)
Dạy học phát triển năng lực môn tự nhiên và xã hội / Mai Sỹ Tuấn (ch.b.), Bùi Phương Nga, Lương Việt Thái
Xuất bản, phát hành
H. : Đại học Sư phạm, 2018
Mô tả vật lý
136 tr. : hình ảnh, bảng ; 24 cm
Tóm tắt / chú giải
Giới thiệu một số vấn đề về dạy học phát triển năng lực. Trình bày phương pháp dạy học, kiểm tra và đánh giá năng lực môn tự nhiên và xã hội tiểu học
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Kho Đọc
( Tầng 3 - TT Thư viện)
KD.022737Trong kho sẵn sàng cho mượn
KD.022738Trong kho sẵn sàng cho mượn
KD.022739Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Mượn
(Tầng 1- TT TT- Thư viện)
KM.077371Trong kho sẵn sàng cho mượn
KM.077372Trong kho sẵn sàng cho mượn
KM.077373Trong kho sẵn sàng cho mượn
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam / 2018 Chi tiết
2. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh / 2018 Chi tiết
3. Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin / 2018 Chi tiết
4. Dạy học phát triển năng lực môn tự nhiên và xã hội / Mai Sỹ Tuấn,Bùi Phương Nga,Lương Việt Thái .- 2018 Chi tiết
5. Giáo dục học tiểu học 2 / Đặng Vũ Hoạt .- 2017 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Không có sách mới
CÔNG THÔNG TIN TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Tổ 2, Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La.
Điện thoại: 022.3874.751
Email:
thuvien@cdsonla.edu.vn