Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Giáo dục học tiểu học 2 : Giáo trình dùng cho đào tạo cử nhân Giáo dục Tiểu học / Đặng Vũ Hoạt, Nguyễn Hữu Hợp. - H. : Đại học Sư phạm, 2017. - 191 tr. ; 24 cm
Thông tin về nhan đề (chính)
Giáo dục học tiểu học 2 : Giáo trình dùng cho đào tạo cử nhân Giáo dục Tiểu học / Đặng Vũ Hoạt, Nguyễn Hữu Hợp
Xuất bản, phát hành
H. : Đại học Sư phạm, 2017
Mô tả vật lý
191 tr. ; 24 cm
Tóm tắt / chú giải
Giới thiệu quá trình, nguyên tắc, nhiệm vụ, nội dung, phương pháp giáo dục tiểu học, các hình thức tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học và hệ thống bài tập, hướng dẫn làm bài tập cuối mỗi phần
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Kho Đọc
( Tầng 3 - TT Thư viện)
KD.022732Trong kho sẵn sàng cho mượn
KD.022733Trong kho sẵn sàng cho mượn
KD.022734Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Mượn
(Tầng 1- TT TT- Thư viện)
KM.077366Trong kho sẵn sàng cho mượn
KM.077367Trong kho sẵn sàng cho mượn
KM.077368Trong kho sẵn sàng cho mượn
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam / 2018 Chi tiết
2. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh / 2018 Chi tiết
3. Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin / 2018 Chi tiết
4. Dạy học phát triển năng lực môn tự nhiên và xã hội / Mai Sỹ Tuấn,Bùi Phương Nga,Lương Việt Thái .- 2018 Chi tiết
5. Giáo dục học tiểu học 2 / Đặng Vũ Hoạt .- 2017 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Không có sách mới
CÔNG THÔNG TIN TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Tổ 2, Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La.
Điện thoại: 022.3874.751
Email:
thuvien@cdsonla.edu.vn