Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Học tập trong hoạt động và bằng hoạt động : Sách bồi dưỡng thường xuyên chu kỳ 1997 - 2000 cho giáo viên PTTH và THCB / Nguyễn Bá Kim. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 1999. - 115 tr. ; 20 cm
Thông tin về nhan đề (chính)
Học tập trong hoạt động và bằng hoạt động : Sách bồi dưỡng thường xuyên chu kỳ 1997 - 2000 cho giáo viên PTTH và THCB / Nguyễn Bá Kim
Lần xuất bản
Tái bản lần thứ 1
Xuất bản, phát hành
H. : Giáo dục, 1999
Mô tả vật lý
115 tr. ; 20 cm
Phụ chú chung
ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Tóm tắt / chú giải
Phương pháp dạy học và hoạt động của học sinh. Hoạt động của học sinh và những thành tố cơ sở của phương pháp dạy học. Phát triển những xu hướng dạy học truyền thống
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Kho Mượn
(Tầng 1- TT TT- Thư viện)
KM.076681Trong kho sẵn sàng cho mượn
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam / 2018 Chi tiết
2. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh / 2018 Chi tiết
3. Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin / 2018 Chi tiết
4. Dạy học phát triển năng lực môn tự nhiên và xã hội / Mai Sỹ Tuấn,Bùi Phương Nga,Lương Việt Thái .- 2018 Chi tiết
5. Giáo dục học tiểu học 2 / Đặng Vũ Hoạt .- 2017 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Không có sách mới
CÔNG THÔNG TIN TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Tổ 2, Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La.
Điện thoại: 022.3874.751
Email:
thuvien@cdsonla.edu.vn