Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Hướng dẫn ôn tập hóa học : Chuẩn bị thi tốt nghiệp bổ túc trung học phổ thông / Phạm Văn Thắng. - Tái bản lần thứ 3, có sửa chữa, bổ sung. - H. : Giáo dục, 2002. - 83 tr. ; 21 cm
Thông tin về nhan đề (chính)
Hướng dẫn ôn tập hóa học : Chuẩn bị thi tốt nghiệp bổ túc trung học phổ thông / Phạm Văn Thắng
Lần xuất bản
Tái bản lần thứ 3, có sửa chữa, bổ sung
Xuất bản, phát hành
H. : Giáo dục, 2002
Mô tả vật lý
83 tr. ; 21 cm
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Kho Mượn
(Tầng 1- TT TT- Thư viện)
KM.076680Trong kho sẵn sàng cho mượn
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam / 2018 Chi tiết
2. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh / 2018 Chi tiết
3. Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin / 2018 Chi tiết
4. Dạy học phát triển năng lực môn tự nhiên và xã hội / Mai Sỹ Tuấn,Bùi Phương Nga,Lương Việt Thái .- 2018 Chi tiết
5. Giáo dục học tiểu học 2 / Đặng Vũ Hoạt .- 2017 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Không có sách mới
CÔNG THÔNG TIN TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Tổ 2, Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La.
Điện thoại: 022.3874.751
Email:
thuvien@cdsonla.edu.vn