Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Chương trình chăm sóc giáo dục trẻ nhà trẻ : 3 - 36 tháng / Đồng ch.b.: Phạm Mai Chi, Nguyễn Thị Ngọc Châm. - H. : Giáo dục, 1995. - 48 tr. : bảng ; 27 cm
Thông tin về nhan đề (chính)
Chương trình chăm sóc giáo dục trẻ nhà trẻ : 3 - 36 tháng / Đồng ch.b.: Phạm Mai Chi, Nguyễn Thị Ngọc Châm
Xuất bản, phát hành
H. : Giáo dục, 1995
Mô tả vật lý
48 tr. : bảng ; 27 cm
Phụ chú chung
ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Tóm tắt / chú giải
Chương trình chăm sóc - giáo dục (nhiệm vụ, nội dung, kế hoạch tập luyện) trẻ em ở các nhóm: Từ 3-12 tháng, 12-24 tháng, 24-36 tháng
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Kho Mượn
(Tầng 1- TT TT- Thư viện)
KM.076679Trong kho chưa sẵn sàng
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Học tập trong hoạt động và bằng hoạt động / Nguyễn Bá Kim .- 1999 Chi tiết
2. Hướng dẫn ôn tập hóa học / Phạm Văn Thắng .- 2002 Chi tiết
3. Chương trình chăm sóc giáo dục trẻ nhà trẻ / Phạm Mai Chi,Nguyễn Thị Ngọc Châm .- 1995 Chi tiết
4. Cây rau (TL phô tô) / Tạ Thu Cúc,Hồ Hữu An,Nghiêm Thị Bích Hà .- 2000 Chi tiết
5. Tiếng Việt 5 / 2009 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Không có sách mới
CÔNG THÔNG TIN TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Tổ 2, Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La.
Điện thoại: 022.3874.751
Email:
thuvien@cdsonla.edu.vn