Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Cây rau (TL phô tô) / Tạ Thu Cúc, Hồ Hữu An, Nghiêm Thị Bích Hà. - H. : Nông nghiệp, 2000. - 258 tr. : bảng ; 30 cm
Thông tin về nhan đề (chính)
Cây rau (TL phô tô) / Tạ Thu Cúc, Hồ Hữu An, Nghiêm Thị Bích Hà
Xuất bản, phát hành
H. : Nông nghiệp, 2000
Mô tả vật lý
258 tr. : bảng ; 30 cm
Phụ chú chung
ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Tóm tắt / chú giải
Trình bày: tầm quan trọng, lịch sử phát triển, đặc điểm và phương hướng sản xuất rau, những vấn đề cơ bản trong sản xuất rau và khoa học kỹ thuật trồng trọt cây rau
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Kho Mượn
(Tầng 1- TT TT- Thư viện)
KM.076678Trong kho sẵn sàng cho mượn
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam / 2018 Chi tiết
2. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh / 2018 Chi tiết
3. Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin / 2018 Chi tiết
4. Dạy học phát triển năng lực môn tự nhiên và xã hội / Mai Sỹ Tuấn,Bùi Phương Nga,Lương Việt Thái .- 2018 Chi tiết
5. Giáo dục học tiểu học 2 / Đặng Vũ Hoạt .- 2017 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Không có sách mới
CÔNG THÔNG TIN TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Tổ 2, Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La.
Điện thoại: 022.3874.751
Email:
thuvien@cdsonla.edu.vn