Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Toán có lời văn và ý nghĩa của việc dạy học giải toán có lời văn ở lớp 1 và lớp 2. - Sơn La : Trường Cao đẳng Sơn La, 2018
Thông tin về nhan đề (chính)
Toán có lời văn và ý nghĩa của việc dạy học giải toán có lời văn ở lớp 1 và lớp 2
Xuất bản, phát hành
Sơn La : Trường Cao đẳng Sơn La, 2018
Tóm tắt / chú giải
Nghiên cứu cơ sở lý luận chung toán có lời văn và ý nghĩa của việc dạy học giải toán có lời văn ở lớp 1 và lớp 2
Tiêu đề bổ sung chủ đề - Thuật ngữ chỉ đề tài
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Địa chỉ điện tử và truy cập
http://117.6.135.253
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Hướng dẫn tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh tiểu học / Nguyễn Quốc Vương,Lê Xuân Quang .- 2018 Chi tiết
2. Hướng dẫn tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh tiểu học / Nguyễn Quốc Vương,Lê Xuân Quang .- 2018 Chi tiết
3. Hướng dẫn tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh tiểu học / Nguyễn Quốc Vương .- 2018 Chi tiết
4. Giáo trình tiếng Việt 3 / Lê A,Đỗ Xuân Thảo,Lê Hữu Tỉnh .- 2017 Chi tiết
5.  Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Không có sách mới
CÔNG THÔNG TIN TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Tổ 2, Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La.
Điện thoại: 022.3874.751
Email:
thuvien@cdsonla.edu.vn