Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Giáo trình đo đạc và chỉnh lí số liệu thủy văn. - Hà Nội : Đại học Quốc gia, 2003
Thông tin về nhan đề (chính)
Giáo trình đo đạc và chỉnh lí số liệu thủy văn
Xuất bản, phát hành
Hà Nội : Đại học Quốc gia, 2003
Tóm tắt / chú giải
Giới thiệu những nguyên lý cơ bản về đo đạc thủy văn, Chỉnh lý số liệu thủy văn: trạm đo đạc thủy văn và hệ thống phục vụ đo đạc; đo mực nước; đo độ sâu; đo lưu tốc; lưu lượng nước; đo lưu lượng bùn cát, mặn, nhiệt độ, màu sắc và độ trong suốt của nước. Chỉnh lý số liệu mực nước, lưu lượng nước...
Tiêu đề bổ sung chủ đề - Thuật ngữ chỉ đề tài
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Địa chỉ điện tử và truy cập
http://117.6.135.253
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam / 2018 Chi tiết
2. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh / 2018 Chi tiết
3. Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin / 2018 Chi tiết
4. Dạy học phát triển năng lực môn tự nhiên và xã hội / Mai Sỹ Tuấn,Bùi Phương Nga,Lương Việt Thái .- 2018 Chi tiết
5. Giáo dục học tiểu học 2 / Đặng Vũ Hoạt .- 2017 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Không có sách mới
CÔNG THÔNG TIN TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Tổ 2, Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La.
Điện thoại: 022.3874.751
Email:
thuvien@cdsonla.edu.vn