Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Giáo trình kỹ thuật truyền hình. - Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2004
Thông tin về nhan đề (chính)
Giáo trình kỹ thuật truyền hình
Xuất bản, phát hành
Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2004
Tóm tắt / chú giải
Kỹ thuật truyền hình và kỹ thuật truyền hình màu. Truyền hình kỹ thuật số: số hoá tín hiệu truyền hình, kỹ thuật nén video số, truyền dẫn tín hiệu...
Tiêu đề bổ sung chủ đề - Thuật ngữ chỉ đề tài
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Địa chỉ điện tử và truy cập
http://117.6.135.253
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam / 2018 Chi tiết
2. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh / 2018 Chi tiết
3. Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin / 2018 Chi tiết
4. Dạy học phát triển năng lực môn tự nhiên và xã hội / Mai Sỹ Tuấn,Bùi Phương Nga,Lương Việt Thái .- 2018 Chi tiết
5. Giáo dục học tiểu học 2 / Đặng Vũ Hoạt .- 2017 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Không có sách mới
CÔNG THÔNG TIN TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Tổ 2, Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La.
Điện thoại: 022.3874.751
Email:
thuvien@cdsonla.edu.vn