Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. - Hà Nội : Hà Nội, 2014
Thông tin về nhan đề (chính)
Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
Xuất bản, phát hành
Hà Nội : Hà Nội, 2014
Tóm tắt / chú giải
Nghiên cứu đất và vai trò của đất trong sản xuất nông nghiệp, đánh giá hiệu quả, yếu tố ảnh hưởng, sử dụng đất nông nghiệp
Tiêu đề bổ sung chủ đề - Thuật ngữ chỉ đề tài
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Địa chỉ điện tử và truy cập
http://117.6.135.253
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam / 2018 Chi tiết
2. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh / 2018 Chi tiết
3. Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin / 2018 Chi tiết
4. Dạy học phát triển năng lực môn tự nhiên và xã hội / Mai Sỹ Tuấn,Bùi Phương Nga,Lương Việt Thái .- 2018 Chi tiết
5. Giáo dục học tiểu học 2 / Đặng Vũ Hoạt .- 2017 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Không có sách mới
CÔNG THÔNG TIN TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Tổ 2, Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La.
Điện thoại: 022.3874.751
Email:
thuvien@cdsonla.edu.vn