Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Tiếng Việt 1 / Đặng Thị Lanh (ch.b.), Hoàng Cao Cương, Trần Thị Minh Phương,.... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2017. - 2 T. ; 24 cm T.1 : Học vần / Đặng Thị Lanh (ch.b.), Hoàng Cao Cương, Trần Thị Minh Phương, 2017. - 172 tr.
Thông tin về nhan đề (chính)
Đặng Thị Lanh (ch.b.), Hoàng Cao Cương, Trần Thị Minh Phương Tiếng Việt 1
Lần xuất bản
Tái bản lần thứ 16
Xuất bản, phát hành
H., 2017 : Giáo dục Việt Nam
Mô tả vật lý
172 tr. ; 24 cm : minh họa
Phụ chú chung
ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Kho Mượn
(Tầng 1- TT TT- Thư viện)
KM.075791Trong kho chưa sẵn sàng
KM.075792Trong kho chưa sẵn sàng
KM.075793Trong kho chưa sẵn sàng
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Tiếng Việt 1 / 2017 Chi tiết
2. Tiếng Việt 1 / Đặng Thị Lanh,Hoàng Cao Cương,Trần Thị Minh Phương .- 2017 Chi tiết
3. Tiếng Việt 1 / 2017 Chi tiết
4. Văn hóa tổ chức đời sống của người Mạ / Trần Tuấn Anh .- 2017 Chi tiết
5. Tuyển tập những công trình nghiên cứu về văn học dân gian / Bùi Văn Nguyên .- 2017 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Không có sách mới
CÔNG THÔNG TIN TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Tổ 2, Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La.
Điện thoại: 022.3874.751
Email:
thuvien@cdsonla.edu.vn