Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Truyện thơ dân gian dân tộc Tày = May Ngần Byoóc Láp : Sưu tầm, giới thiệu / Nguyễn Văn Kể. - H. : Hội Nhà văn, 2017. - 238 tr. ; 21 cm
Thông tin về nhan đề (chính)
Sưu tầm, giới thiệu / Nguyễn Văn Kể Truyện thơ dân gian dân tộc Tày
Dạng khác của nhan đề
May Ngần Byoóc Láp
Xuất bản, phát hành
H., 2017 : Hội Nhà văn
Mô tả vật lý
21 cm. - 238 tr.
Phụ chú chung
ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Kho Đọc
( Tầng 3 - TT Thư viện)
KD.022256Trong kho sẵn sàng cho mượn
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Tiếng Việt 1 / 2017 Chi tiết
2. Tiếng Việt 1 / Đặng Thị Lanh,Hoàng Cao Cương,Trần Thị Minh Phương .- 2017 Chi tiết
3. Tiếng Việt 1 / 2017 Chi tiết
4. Văn hóa tổ chức đời sống của người Mạ / Trần Tuấn Anh .- 2017 Chi tiết
5. Tuyển tập những công trình nghiên cứu về văn học dân gian / Bùi Văn Nguyên .- 2017 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Không có sách mới
CÔNG THÔNG TIN TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Tổ 2, Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La.
Điện thoại: 022.3874.751
Email:
thuvien@cdsonla.edu.vn