Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Truyện thơ dân gian dân tộc Tày = May Ngần Byoóc Láp : Sưu tầm, giới thiệu / Nguyễn Văn Kể. - H. : Hội Nhà văn, 2017. - 238 tr. ; 21 cm
Thông tin về nhan đề (chính)
Truyện thơ dân gian dân tộc Tày : Sưu tầm, giới thiệu / Nguyễn Văn Kể
Dạng khác của nhan đề
May Ngần Byoóc Láp
Xuất bản, phát hành
H. : Hội Nhà văn, 2017
Mô tả vật lý
238 tr. ; 21 cm
Phụ chú chung
ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Kho Đọc
( Tầng 3 - TT Thư viện)
KD.022256Trong kho sẵn sàng cho mượn
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam / 2018 Chi tiết
2. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh / 2018 Chi tiết
3. Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin / 2018 Chi tiết
4. Dạy học phát triển năng lực môn tự nhiên và xã hội / Mai Sỹ Tuấn,Bùi Phương Nga,Lương Việt Thái .- 2018 Chi tiết
5. Giáo dục học tiểu học 2 / Đặng Vũ Hoạt .- 2017 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Không có sách mới
CÔNG THÔNG TIN TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Tổ 2, Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La.
Điện thoại: 022.3874.751
Email:
thuvien@cdsonla.edu.vn