Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Tục ngữ dân tộc Ta Ôi : Sưu tầm và bình giải / Kê Sửu. - H. : Hội Nhà văn, 2017. - 374 tr. ; 21 cm
Thông tin về nhan đề (chính)
Sưu tầm và bình giải / Kê Sửu Tục ngữ dân tộc Ta Ôi
Xuất bản, phát hành
H., 2017 : Hội Nhà văn
Mô tả vật lý
21 cm. - 374 tr.
Phụ chú chung
ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam
Tóm tắt / chú giải
Giới thiệu Khái lược về tục ngữ dân tộc Ta Ôi, giới thiệu hệ thống và cách đọc chữ tiếng Ta ôi. Qua đó phản ánh mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên, phản ánh kinh nghiệm lao động sản xuất của con người, Phản ánh mối quan hệ giữa con người với đời sống vật chất, đời sống tinh thần, đời sống gia đình và xã hội.
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Kho Đọc
( Tầng 3 - TT Thư viện)
KD.022254Trong kho sẵn sàng cho mượn
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Giới thiệu về nguyên liệu thức ăn chăn nuôi / Nguyễn Thúy Hiển .- 2003 Chi tiết
2. Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng cho sinh viên ngành quản trị văn phòng phù hợp với tình hình thực tế hiện nay / Quàng Văn Bằng,Bùi Thu Hà .- 2018 Chi tiết
3. Toán có lời văn và ý nghĩa của việc dạy học giải toán có lời văn ở lớp 1 và lớp 2 / Lò Thị Phương,Đinh Thị Nam .- 2018 Chi tiết
4. Hành vi tham gia giao thông của học sinh sinh viên trường Cao đẳng Sơn La / Mùi Văn Dương,Là Thị Thanh .- 2018 Chi tiết
5. Mạng máy tính và các hệ thống mở / Nguyễn Thúc Hải .- 1999 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Không có sách mới
CÔNG THÔNG TIN TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Tổ 2, Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La.
Điện thoại: 022.3874.751
Email:
thuvien@cdsonla.edu.vn