Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Tục ngữ dân tộc Ta Ôi : Sưu tầm và bình giải / Kê Sửu. - H. : Hội Nhà văn, 2017. - 374 tr. ; 21 cm
Thông tin về nhan đề (chính)
Tục ngữ dân tộc Ta Ôi : Sưu tầm và bình giải / Kê Sửu
Xuất bản, phát hành
H. : Hội Nhà văn, 2017
Mô tả vật lý
374 tr. ; 21 cm
Phụ chú chung
ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam
Tóm tắt / chú giải
Giới thiệu Khái lược về tục ngữ dân tộc Ta Ôi, giới thiệu hệ thống và cách đọc chữ tiếng Ta ôi. Qua đó phản ánh mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên, phản ánh kinh nghiệm lao động sản xuất của con người, Phản ánh mối quan hệ giữa con người với đời sống vật chất, đời sống tinh thần, đời sống gia đình và xã hội.
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Kho Đọc
( Tầng 3 - TT Thư viện)
KD.022254Trong kho sẵn sàng cho mượn
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam / 2018 Chi tiết
2. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh / 2018 Chi tiết
3. Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin / 2018 Chi tiết
4. Dạy học phát triển năng lực môn tự nhiên và xã hội / Mai Sỹ Tuấn,Bùi Phương Nga,Lương Việt Thái .- 2018 Chi tiết
5. Giáo dục học tiểu học 2 / Đặng Vũ Hoạt .- 2017 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Không có sách mới
CÔNG THÔNG TIN TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Tổ 2, Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La.
Điện thoại: 022.3874.751
Email:
thuvien@cdsonla.edu.vn