Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Tục ngữ dân tộc Ta Ôi : Sưu tầm và bình giải / Kê Sửu. - H. : Hội Nhà văn, 2017. - 374 tr. ; 21 cm
Thông tin về nhan đề (chính)
Sưu tầm và bình giải / Kê Sửu Tục ngữ dân tộc Ta Ôi
Xuất bản, phát hành
H., 2017 : Hội Nhà văn
Mô tả vật lý
21 cm. - 374 tr.
Phụ chú chung
ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam
Tóm tắt / chú giải
Giới thiệu Khái lược về tục ngữ dân tộc Ta Ôi, giới thiệu hệ thống và cách đọc chữ tiếng Ta ôi. Qua đó phản ánh mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên, phản ánh kinh nghiệm lao động sản xuất của con người, Phản ánh mối quan hệ giữa con người với đời sống vật chất, đời sống tinh thần, đời sống gia đình và xã hội.
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Kho Đọc
( Tầng 3 - TT Thư viện)
KD.022254Trong kho sẵn sàng cho mượn
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Tiếng Việt 1 / 2017 Chi tiết
2. Tiếng Việt 1 / Đặng Thị Lanh,Hoàng Cao Cương,Trần Thị Minh Phương .- 2017 Chi tiết
3. Tiếng Việt 1 / 2017 Chi tiết
4. Văn hóa tổ chức đời sống của người Mạ / Trần Tuấn Anh .- 2017 Chi tiết
5. Tuyển tập những công trình nghiên cứu về văn học dân gian / Bùi Văn Nguyên .- 2017 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Không có sách mới
CÔNG THÔNG TIN TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Tổ 2, Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La.
Điện thoại: 022.3874.751
Email:
thuvien@cdsonla.edu.vn