Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Tục ngữ dân tộc Ta Ôi : Sưu tầm và bình giải / Kê Sửu. - H. : Hội Nhà văn, 2017. - 374 tr. ; 21 cm
Thông tin về nhan đề (chính)
Sưu tầm và bình giải / Kê Sửu Tục ngữ dân tộc Ta Ôi
Xuất bản, phát hành
H., 2017 : Hội Nhà văn
Mô tả vật lý
21 cm. - 374 tr.
Phụ chú chung
ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam
Tóm tắt / chú giải
Giới thiệu Khái lược về tục ngữ dân tộc Ta Ôi, giới thiệu hệ thống và cách đọc chữ tiếng Ta ôi. Qua đó phản ánh mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên, phản ánh kinh nghiệm lao động sản xuất của con người, Phản ánh mối quan hệ giữa con người với đời sống vật chất, đời sống tinh thần, đời sống gia đình và xã hội.
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Kỷ yếu đề tài khoa học / Thào Xuân Sùng .- 2015 Chi tiết
2. Chuyện tình Khói Va / Đinh Văn Cung .- 2017 Chi tiết
3. Một vài lễ tục trong vòng đời của người Thái Yên Châu - Sơn La / Đào Quang Tố .- 2017 Chi tiết
4. Một vài lễ tục trong vòng đời của người Thái Yên Châu - Sơn La / Đào Quang Tố .- 2017 Chi tiết
5. Hình tượng rắn trong truyện cổ dân gian Việt Nam / Trần Minh Hường .- 2017 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Không có sách mới
CÔNG THÔNG TIN TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Tổ 2, Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La.
Điện thoại: 022.3874.751
Email:
thuvien@cdsonla.edu.vn