Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Giáo dục và thời đại / Cơ quan của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Diễn đàn toàn dân vì sự nghiệp giáo dục. - H. : Công ty TNHH MTV in Ba Đình, 2018. - 16 tr. ; 42 cm
Thông tin về nhan đề (chính)
Cơ quan của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Diễn đàn toàn dân vì sự nghiệp giáo dục Giáo dục và thời đại
Xuất bản, phát hành
H., 2018 : Công ty TNHH MTV in Ba Đình
Mô tả vật lý
42 cm. - 16 tr.
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Tiếng Việt 1 / 2017 Chi tiết
2. Tiếng Việt 1 / Đặng Thị Lanh,Hoàng Cao Cương,Trần Thị Minh Phương .- 2017 Chi tiết
3. Tiếng Việt 1 / 2017 Chi tiết
4. Văn hóa tổ chức đời sống của người Mạ / Trần Tuấn Anh .- 2017 Chi tiết
5. Tuyển tập những công trình nghiên cứu về văn học dân gian / Bùi Văn Nguyên .- 2017 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Không có sách mới
CÔNG THÔNG TIN TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Tổ 2, Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La.
Điện thoại: 022.3874.751
Email:
thuvien@cdsonla.edu.vn