Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Giáo dục và thời đại / Cơ quan của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Diễn đàn toàn dân vì sự nghiệp giáo dục. - H. : Công ty TNHH MTV in Ba Đình, 2018. - 16 tr. ; 42 cm
Thông tin về nhan đề (chính)
Cơ quan của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Diễn đàn toàn dân vì sự nghiệp giáo dục Giáo dục và thời đại
Xuất bản, phát hành
H., 2018 : Công ty TNHH MTV in Ba Đình
Mô tả vật lý
42 cm. - 16 tr.
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Nhân dân cuối tuần / 2018 Chi tiết
2. Sức khỏe & Đời sống / 2018 Chi tiết
3. Tạp chí giáo dục / 2018 Chi tiết
4. Thông tin Khoa học và Phát triển / 2018 Chi tiết
5. Giáo dục chủ nhật / 2018 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Không có sách mới
CÔNG THÔNG TIN TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Tổ 2, Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La.
Điện thoại: 022.3874.751
Email:
thuvien@cdsonla.edu.vn