Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Giáo dục và thời đại / Cơ quan của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Diễn đàn toàn dân vì sự nghiệp giáo dục. - H. : Công ty TNHH MTV in Ba Đình, 2018. - 16 tr. ; 42 cm
Thông tin về nhan đề (chính)
Giáo dục và thời đại / Cơ quan của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Diễn đàn toàn dân vì sự nghiệp giáo dục
Xuất bản, phát hành
H. : Công ty TNHH MTV in Ba Đình, 2018
Mô tả vật lý
16 tr. ; 42 cm
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Hướng dẫn tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh tiểu học / Nguyễn Quốc Vương,Lê Xuân Quang .- 2018 Chi tiết
2. Hướng dẫn tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh tiểu học / Nguyễn Quốc Vương,Lê Xuân Quang .- 2018 Chi tiết
3. Hướng dẫn tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh tiểu học / Nguyễn Quốc Vương .- 2018 Chi tiết
4. Giáo trình tiếng Việt 3 / Lê A,Đỗ Xuân Thảo,Lê Hữu Tỉnh .- 2017 Chi tiết
5.  Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Không có sách mới
CÔNG THÔNG TIN TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Tổ 2, Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La.
Điện thoại: 022.3874.751
Email:
thuvien@cdsonla.edu.vn