Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Thanh toán Quốc tế. - Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế : TP. Huế, 2006
Thông tin về nhan đề (chính)
Thanh toán Quốc tế
Xuất bản, phát hành
TP. Huế, 2006. - Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế
Tóm tắt / chú giải
Bài giảng Thanh toán quốc tế này được biên soạn nhằm phục vụ cho việc học tập và sinh viên chuyên ngành Kế toán các Trường đại học cao đẳng.
Tiêu đề bổ sung chủ đề - Thuật ngữ chỉ đề tài
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Địa chỉ điện tử và truy cập
http://117.6.135.253
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Nhân dân cuối tuần / 2018 Chi tiết
2. Sức khỏe & Đời sống / 2018 Chi tiết
3. Tạp chí giáo dục / 2018 Chi tiết
4. Thông tin Khoa học và Phát triển / 2018 Chi tiết
5. Giáo dục chủ nhật / 2018 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Không có sách mới
CÔNG THÔNG TIN TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Tổ 2, Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La.
Điện thoại: 022.3874.751
Email:
thuvien@cdsonla.edu.vn