Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Thanh toán Quốc tế. - Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế : TP. Huế, 2006
Thông tin về nhan đề (chính)
Thanh toán Quốc tế
Xuất bản, phát hành
TP. Huế, 2006. - Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế
Tóm tắt / chú giải
Bài giảng Thanh toán quốc tế này được biên soạn nhằm phục vụ cho việc học tập và sinh viên chuyên ngành Kế toán các Trường đại học cao đẳng.
Tiêu đề bổ sung chủ đề - Thuật ngữ chỉ đề tài
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Địa chỉ điện tử và truy cập
http://117.6.135.253
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Tiếng Việt 1 / 2017 Chi tiết
2. Tiếng Việt 1 / Đặng Thị Lanh,Hoàng Cao Cương,Trần Thị Minh Phương .- 2017 Chi tiết
3. Tiếng Việt 1 / 2017 Chi tiết
4. Văn hóa tổ chức đời sống của người Mạ / Trần Tuấn Anh .- 2017 Chi tiết
5. Tuyển tập những công trình nghiên cứu về văn học dân gian / Bùi Văn Nguyên .- 2017 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Không có sách mới
CÔNG THÔNG TIN TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Tổ 2, Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La.
Điện thoại: 022.3874.751
Email:
thuvien@cdsonla.edu.vn