Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Nhân dân : Cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tiếng nói của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam. - H. : Công ty in Báo Nhân dân Hà Nội, 2018. - 8 tr. ; 57 cm
Thông tin về nhan đề (chính)
Nhân dân : Cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tiếng nói của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam
Xuất bản, phát hành
H. : Công ty in Báo Nhân dân Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý
8 tr. ; 57 cm
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Hướng dẫn tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh tiểu học / Nguyễn Quốc Vương,Lê Xuân Quang .- 2018 Chi tiết
2. Hướng dẫn tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh tiểu học / Nguyễn Quốc Vương,Lê Xuân Quang .- 2018 Chi tiết
3. Hướng dẫn tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh tiểu học / Nguyễn Quốc Vương .- 2018 Chi tiết
4. Giáo trình tiếng Việt 3 / Lê A,Đỗ Xuân Thảo,Lê Hữu Tỉnh .- 2017 Chi tiết
5.  Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Không có sách mới
CÔNG THÔNG TIN TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Tổ 2, Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La.
Điện thoại: 022.3874.751
Email:
thuvien@cdsonla.edu.vn