Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Chương trình đào tạo: Ngành, nghề đào tạo: Thư viện - Thiết bị trường học : Trình độ trung cấp: Mã ngành nghề. 5320203. - Sơn La : Trường Cao đẳng Sơn La, 2017. - 6 tr. : bảng ; 30 cm
Thông tin về nhan đề (chính)
Trình độ trung cấp: Mã ngành nghề. 5320203 Chương trình đào tạo: Ngành, nghề đào tạo: Thư viện - Thiết bị trường học
Xuất bản, phát hành
Sơn La, 2017 : Trường Cao đẳng Sơn La
Mô tả vật lý
6 tr. ; 30 cm : bảng
Phụ chú chung
ĐTTS ghi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La. Trường Cao đẳng Sơn La
Tóm tắt / chú giải
Chương trình đào tạo ngành nghề thư viện - thiết bị trường học bao gồm: Quyết định ban hành chương trình cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp năm 2017, biên bản họp hội đồng khoa học và đào tạo, chương trình đào tạo
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Kho Đọc
( Tầng 3 - TT Thư viện)
KD.022227Trong kho sẵn sàng cho mượn
KD.022228Trong kho sẵn sàng cho mượn
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Tiếng Việt 1 / 2017 Chi tiết
2. Tiếng Việt 1 / Đặng Thị Lanh,Hoàng Cao Cương,Trần Thị Minh Phương .- 2017 Chi tiết
3. Tiếng Việt 1 / 2017 Chi tiết
4. Văn hóa tổ chức đời sống của người Mạ / Trần Tuấn Anh .- 2017 Chi tiết
5. Tuyển tập những công trình nghiên cứu về văn học dân gian / Bùi Văn Nguyên .- 2017 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Không có sách mới
CÔNG THÔNG TIN TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Tổ 2, Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La.
Điện thoại: 022.3874.751
Email:
thuvien@cdsonla.edu.vn