Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Chương trình đào tạo: Ngành, nghề đào tạo: Thư viện - Thiết bị trường học : Trình độ trung cấp: Mã ngành nghề. 5320203. - Sơn La : Trường Cao đẳng Sơn La, 2017. - 6 tr. : bảng ; 30 cm
Thông tin về nhan đề (chính)
Trình độ trung cấp: Mã ngành nghề. 5320203 Chương trình đào tạo: Ngành, nghề đào tạo: Thư viện - Thiết bị trường học
Xuất bản, phát hành
Sơn La, 2017 : Trường Cao đẳng Sơn La
Mô tả vật lý
6 tr. ; 30 cm : bảng
Phụ chú chung
ĐTTS ghi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La. Trường Cao đẳng Sơn La
Tóm tắt / chú giải
Chương trình đào tạo ngành nghề thư viện - thiết bị trường học bao gồm: Quyết định ban hành chương trình cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp năm 2017, biên bản họp hội đồng khoa học và đào tạo, chương trình đào tạo
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Kho Đọc
( Tầng 3 - TT Thư viện)
KD.022227Trong kho chưa sẵn sàng
KD.022228Trong kho chưa sẵn sàng
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Nhân dân cuối tuần / 2018 Chi tiết
2. Sức khỏe & Đời sống / 2018 Chi tiết
3. Tạp chí giáo dục / 2018 Chi tiết
4. Thông tin Khoa học và Phát triển / 2018 Chi tiết
5. Giáo dục chủ nhật / 2018 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Không có sách mới
CÔNG THÔNG TIN TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Tổ 2, Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La.
Điện thoại: 022.3874.751
Email:
thuvien@cdsonla.edu.vn