Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Chương trình đào tạo: Ngành, nghề đào tạo: Thư viện - Thiết bị trường học : Trình độ trung cấp: Mã ngành nghề. 5320203. - Sơn La : Trường Cao đẳng Sơn La, 2017. - 6 tr. : bảng ; 30 cm
Thông tin về nhan đề (chính)
Chương trình đào tạo: Ngành, nghề đào tạo: Thư viện - Thiết bị trường học : Trình độ trung cấp: Mã ngành nghề. 5320203
Xuất bản, phát hành
Sơn La : Trường Cao đẳng Sơn La, 2017
Mô tả vật lý
6 tr. : bảng ; 30 cm
Phụ chú chung
ĐTTS ghi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La. Trường Cao đẳng Sơn La
Tóm tắt / chú giải
Chương trình đào tạo ngành nghề thư viện - thiết bị trường học bao gồm: Quyết định ban hành chương trình cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp năm 2017, biên bản họp hội đồng khoa học và đào tạo, chương trình đào tạo
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Kho Đọc
( Tầng 3 - TT Thư viện)
KD.022227Trong kho sẵn sàng cho mượn
KD.022228Trong kho sẵn sàng cho mượn
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Hướng dẫn tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh tiểu học / Nguyễn Quốc Vương,Lê Xuân Quang .- 2018 Chi tiết
2. Hướng dẫn tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh tiểu học / Nguyễn Quốc Vương,Lê Xuân Quang .- 2018 Chi tiết
3. Hướng dẫn tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh tiểu học / Nguyễn Quốc Vương .- 2018 Chi tiết
4. Giáo trình tiếng Việt 3 / Lê A,Đỗ Xuân Thảo,Lê Hữu Tỉnh .- 2017 Chi tiết
5.  Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Không có sách mới
CÔNG THÔNG TIN TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Tổ 2, Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La.
Điện thoại: 022.3874.751
Email:
thuvien@cdsonla.edu.vn