Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Thông tin đào tạo : Năm học 2017 - 2018. - Sơn La : Trường Cao đẳng Sơn La, 2017. - 272 tr. : sơ đồ, bảng ; 30 cm
Thông tin về nhan đề (chính)
Thông tin đào tạo : Năm học 2017 - 2018
Xuất bản, phát hành
Sơn La : Trường Cao đẳng Sơn La, 2017
Mô tả vật lý
272 tr. : sơ đồ, bảng ; 30 cm
Phụ chú chung
ĐTTS ghi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La. Trường Cao đẳng Sơn La
Tóm tắt / chú giải
Giới thiệu lịch sử phát triển về Trường Cao đẳng Sơn La. Kế hoạch và quy chế đào tạo, chương trình đào tạo các ngành, danh sách cán bộ quản lý và giảng viên của nhà trường
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Kho Đọc
( Tầng 3 - TT Thư viện)
KD.022095Trong kho sẵn sàng cho mượn
KD.022096Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Mượn
(Tầng 1- TT TT- Thư viện)
KM.075788Trong kho sẵn sàng cho mượn
KM.075789Trong kho sẵn sàng cho mượn
KM.075790Trong kho sẵn sàng cho mượn
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Học tập trong hoạt động và bằng hoạt động / Nguyễn Bá Kim .- 1999 Chi tiết
2. Hướng dẫn ôn tập hóa học / Phạm Văn Thắng .- 2002 Chi tiết
3. Chương trình chăm sóc giáo dục trẻ nhà trẻ / Phạm Mai Chi,Nguyễn Thị Ngọc Châm .- 1995 Chi tiết
4. Cây rau (TL phô tô) / Tạ Thu Cúc,Hồ Hữu An,Nghiêm Thị Bích Hà .- 2000 Chi tiết
5. Tiếng Việt 5 / 2009 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Không có sách mới
CÔNG THÔNG TIN TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Tổ 2, Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La.
Điện thoại: 022.3874.751
Email:
thuvien@cdsonla.edu.vn