Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Thông tin đào tạo : Năm học 2017 - 2018. - Sơn La : Trường Cao đẳng Sơn La, 2017. - 272 tr. : sơ đồ, bảng ; 30 cm
Thông tin về nhan đề (chính)
Thông tin đào tạo : Năm học 2017 - 2018
Xuất bản, phát hành
Sơn La : Trường Cao đẳng Sơn La, 2017
Mô tả vật lý
272 tr. : sơ đồ, bảng ; 30 cm
Phụ chú chung
ĐTTS ghi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La. Trường Cao đẳng Sơn La
Tóm tắt / chú giải
Giới thiệu lịch sử phát triển về Trường Cao đẳng Sơn La. Kế hoạch và quy chế đào tạo, chương trình đào tạo các ngành, danh sách cán bộ quản lý và giảng viên của nhà trường
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Kho Đọc
( Tầng 3 - TT Thư viện)
KD.022095Trong kho chưa sẵn sàng
KD.022096Trong kho chưa sẵn sàng
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Bái Đính ngàn năm tâm linh và huyền thoại / Trương Đình Tưởng .- 2009 Chi tiết
2. Vẫn còn tìm thấy những dòng thơ của Ông Già Bến Ngự - Phan Bội Châu / Trần Anh Vinh .- 2012 Chi tiết
3. Thông tin đào tạo / 2017 Chi tiết
4. Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trường đại học, cao đẳng / Trần Ngọc Giao,Phạm Ngọc Lan,Nguyễn Trường Giang .- 2013 Chi tiết
5. Niên giám thống kê tỉnh Sơn La 2016 / Phạm Hữu Sơn .- 2017 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Không có sách mới
CÔNG THÔNG TIN TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Tổ 2, Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La.
Điện thoại: 022.3874.751
Email:
thuvien@cdsonla.edu.vn