Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Thông tin đào tạo : Năm học 2017 - 2018. - Sơn La : Trường Cao đẳng Sơn La, 2017. - 272 tr. : sơ đồ, bảng ; 30 cm
Thông tin về nhan đề (chính)
Năm học 2017 - 2018 Thông tin đào tạo
Xuất bản, phát hành
Sơn La, 2017 : Trường Cao đẳng Sơn La
Mô tả vật lý
272 tr. ; 30 cm : sơ đồ, bảng
Phụ chú chung
ĐTTS ghi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La. Trường Cao đẳng Sơn La
Tóm tắt / chú giải
Giới thiệu lịch sử phát triển về Trường Cao đẳng Sơn La. Kế hoạch và quy chế đào tạo, chương trình đào tạo các ngành, danh sách cán bộ quản lý và giảng viên của nhà trường
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Kho Đọc
( Tầng 3 - TT Thư viện)
KD.022095Trong kho sẵn sàng cho mượn
KD.022096Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Mượn
(Tầng 1- TT TT- Thư viện)
KM.075788Trong kho sẵn sàng cho mượn
KM.075789Trong kho sẵn sàng cho mượn
KM.075790Trong kho sẵn sàng cho mượn
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II / 2018 Chi tiết
2. Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính hạng II / 2018 Chi tiết
3. Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên hạng III / 2018 Chi tiết
4. Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung họcphổ thông hạng II / 2018 Chi tiết
5. Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng I / 2018 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Không có sách mới
CÔNG THÔNG TIN TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Tổ 2, Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La.
Điện thoại: 022.3874.751
Email:
thuvien@cdsonla.edu.vn