Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trường đại học, cao đẳng : Tài liệu lưu hành nội bộ / Trần Ngọc Giao (ch.b.), Phạm Ngọc Lan, Nguyễn Trường Giang. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2013. - 479 tr. : minh họa ; 27 cm
Thông tin về nhan đề (chính)
Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trường đại học, cao đẳng : Tài liệu lưu hành nội bộ / Trần Ngọc Giao (ch.b.), Phạm Ngọc Lan, Nguyễn Trường Giang
Xuất bản, phát hành
H. : Giáo dục Việt Nam, 2013
Mô tả vật lý
479 tr. : minh họa ; 27 cm
Phụ chú chung
ĐTTS ghi: Học viện Quản lý giáo dục
Tóm tắt / chú giải
Cung cấp các kiến thức cơ bản về giáo dục đại học đại học Việt Nam và thế giới; tâm lý giáo dục đại học; lý luận và phương pháp dạy học đại học; phát triển chương trình và tổ chức quá trình đào tạo; đánh giá và kiểm định trong giáo dục đại học; sử dụng phương tiện kỹ thuật và công nghệ trong dạy học đại học
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Kho Đọc
( Tầng 3 - TT Thư viện)
KD.022093Trong kho chưa sẵn sàng
KD.022094Trong kho chưa sẵn sàng
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Bái Đính ngàn năm tâm linh và huyền thoại / Trương Đình Tưởng .- 2009 Chi tiết
2. Vẫn còn tìm thấy những dòng thơ của Ông Già Bến Ngự - Phan Bội Châu / Trần Anh Vinh .- 2012 Chi tiết
3. Thông tin đào tạo / 2017 Chi tiết
4. Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trường đại học, cao đẳng / Trần Ngọc Giao,Phạm Ngọc Lan,Nguyễn Trường Giang .- 2013 Chi tiết
5. Niên giám thống kê tỉnh Sơn La 2016 / Phạm Hữu Sơn .- 2017 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Không có sách mới
CÔNG THÔNG TIN TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Tổ 2, Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La.
Điện thoại: 022.3874.751
Email:
thuvien@cdsonla.edu.vn