Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trường đại học, cao đẳng : Tài liệu lưu hành nội bộ / Trần Ngọc Giao (ch.b.), Phạm Ngọc Lan, Nguyễn Trường Giang. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2013. - 479 tr. : minh họa ; 27 cm
Thông tin về nhan đề (chính)
Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trường đại học, cao đẳng / Trần Ngọc Giao (ch.b.), Phạm Ngọc Lan, Nguyễn Trường Giang : Tài liệu lưu hành nội bộ
Xuất bản, phát hành
H., 2013 : Giáo dục Việt Nam
Mô tả vật lý
479 tr. ; 27 cm : minh họa
Phụ chú chung
ĐTTS ghi: Học viện Quản lý giáo dục
Tóm tắt / chú giải
Cung cấp các kiến thức cơ bản về giáo dục đại học đại học Việt Nam và thế giới; tâm lý giáo dục đại học; lý luận và phương pháp dạy học đại học; phát triển chương trình và tổ chức quá trình đào tạo; đánh giá và kiểm định trong giáo dục đại học; sử dụng phương tiện kỹ thuật và công nghệ trong dạy học đại học
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Kho Đọc
( Tầng 3 - TT Thư viện)
KD.022093Trong kho sẵn sàng cho mượn
KD.022094Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Mượn
(Tầng 1- TT TT- Thư viện)
KM.075785Trong kho sẵn sàng cho mượn
KM.075786Trong kho sẵn sàng cho mượn
KM.075787Trong kho sẵn sàng cho mượn
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Kỷ yếu đề tài khoa học / Thào Xuân Sùng .- 2015 Chi tiết
2. Chuyện tình Khói Va / Đinh Văn Cung .- 2017 Chi tiết
3. Một vài lễ tục trong vòng đời của người Thái Yên Châu - Sơn La / Đào Quang Tố .- 2017 Chi tiết
4. Một vài lễ tục trong vòng đời của người Thái Yên Châu - Sơn La / Đào Quang Tố .- 2017 Chi tiết
5. Hình tượng rắn trong truyện cổ dân gian Việt Nam / Trần Minh Hường .- 2017 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Không có sách mới
CÔNG THÔNG TIN TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Tổ 2, Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La.
Điện thoại: 022.3874.751
Email:
thuvien@cdsonla.edu.vn