Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Sơn La với chiến dịch Tây Bắc năm 1952 / B.s.: Vương Ngọc Oanh, Lò Minh Hiến, Hà Xuân Hạnh,.... - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2017. - 118 tr. : ảnh ; 21 cm
Thông tin về nhan đề (chính)
Sơn La với chiến dịch Tây Bắc năm 1952 / B.s.: Vương Ngọc Oanh, Lò Minh Hiến, Hà Xuân Hạnh,...
Xuất bản, phát hành
H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2017
Mô tả vật lý
118 tr. : ảnh ; 21 cm
Phụ chú chung
ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Kho Đọc
( Tầng 3 - TT Thư viện)
KD.022085Trong kho chưa sẵn sàng
KD.022086Trong kho chưa sẵn sàng
KD.022087Trong kho chưa sẵn sàng
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Bái Đính ngàn năm tâm linh và huyền thoại / Trương Đình Tưởng .- 2009 Chi tiết
2. Vẫn còn tìm thấy những dòng thơ của Ông Già Bến Ngự - Phan Bội Châu / Trần Anh Vinh .- 2012 Chi tiết
3. Thông tin đào tạo / 2017 Chi tiết
4. Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trường đại học, cao đẳng / Trần Ngọc Giao,Phạm Ngọc Lan,Nguyễn Trường Giang .- 2013 Chi tiết
5. Niên giám thống kê tỉnh Sơn La 2016 / Phạm Hữu Sơn .- 2017 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Không có sách mới
CÔNG THÔNG TIN TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Tổ 2, Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La.
Điện thoại: 022.3874.751
Email:
thuvien@cdsonla.edu.vn