Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Sơn La với chiến dịch Tây Bắc năm 1952 / B.s.: Vương Ngọc Oanh, Lò Minh Hiến, Hà Xuân Hạnh,.... - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2017. - 118 tr. : ảnh ; 21 cm
Thông tin về nhan đề (chính)
B.s.: Vương Ngọc Oanh, Lò Minh Hiến, Hà Xuân Hạnh,... Sơn La với chiến dịch Tây Bắc năm 1952
Xuất bản, phát hành
H., 2017 : Chính trị Quốc gia Sự thật
Mô tả vật lý
118 tr. ; 21 cm : ảnh
Phụ chú chung
ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Kho Đọc
( Tầng 3 - TT Thư viện)
KD.022085Trong kho sẵn sàng cho mượn
KD.022086Trong kho sẵn sàng cho mượn
KD.022087Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Mượn
(Tầng 1- TT TT- Thư viện)
KM.075780Trong kho sẵn sàng cho mượn
KM.075781Trong kho sẵn sàng cho mượn
KM.075782Trong kho sẵn sàng cho mượn
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II / 2018 Chi tiết
2. Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính hạng II / 2018 Chi tiết
3. Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên hạng III / 2018 Chi tiết
4. Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung họcphổ thông hạng II / 2018 Chi tiết
5. Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng I / 2018 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Không có sách mới
CÔNG THÔNG TIN TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Tổ 2, Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La.
Điện thoại: 022.3874.751
Email:
thuvien@cdsonla.edu.vn