Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Bài tập tiếng Nga 9 / Đỗ Đình Tống. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2006. - 112 tr. : minh họa ; 24 cm
Thông tin về nhan đề (chính)
Bài tập tiếng Nga 9 / Đỗ Đình Tống
Lần xuất bản
Tái bản lần thứ 1
Xuất bản, phát hành
H. : Giáo dục, 2006
Mô tả vật lý
112 tr. : minh họa ; 24 cm
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Kho Đọc
( Tầng 3 - TT Thư viện)
KD.022060Trong kho sẵn sàng cho mượn
KD.022061Trong kho sẵn sàng cho mượn
KD.022062Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Mượn
(Tầng 1- TT TT- Thư viện)
KM.075556Trong kho chưa sẵn sàng
KM.075557Trong kho chưa sẵn sàng
KM.075558Trong kho chưa sẵn sàng
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Giáo trình toán ứng dụng trong tin học / Bùi Minh Trí .- 2004 Chi tiết
2. Bài tập tiếng Nga 9 / Đỗ Đình Tống .- 2006 Chi tiết
3. Tiếng Trung Quốc 9 / Nguyễn Hữu Cầu,Nguyễn Hữu Cầu,Bùi Vĩnh Thiệp,Liêu Vĩnh Dũng .- 2006 Chi tiết
4. Tiếng Trung Quốc 6 / 2006 Chi tiết
5. Bài tập tiếng Pháp 9 / Nguyễn Hữu Thọ .- 2006 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Không có sách mới
CÔNG THÔNG TIN TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Tổ 2, Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La.
Điện thoại: 022.3874.751
Email:
thuvien@cdsonla.edu.vn