Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Tiếng Trung Quốc 9 / B.s.: Nguyễn Hữu Cầu (tổng ch.b.), Bùi Đức Thiệp (ch.b.), Liêu Vĩnh Dũng. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2006. - 120 tr. : hình ảnh ; 24 cm
Thông tin về nhan đề (chính)
B.s.: Nguyễn Hữu Cầu (tổng ch.b.), Bùi Đức Thiệp (ch.b.), Liêu Vĩnh Dũng Tiếng Trung Quốc 9
Lần xuất bản
Tái bản lần thứ 1
Xuất bản, phát hành
H., 2006 : Giáo dục
Mô tả vật lý
120 tr. : hình ảnh ; 24 cm
Phụ chú chung
ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Kho Đọc
( Tầng 3 - TT Thư viện)
KD.022055Trong kho sẵn sàng cho mượn
KD.022056Trong kho sẵn sàng cho mượn
KD.022057Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Mượn
(Tầng 1- TT TT- Thư viện)
KM.075551Trong kho sẵn sàng cho mượn
KM.075552Trong kho sẵn sàng cho mượn
KM.075553Trong kho sẵn sàng cho mượn
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Nhân dân cuối tuần / 2018 Chi tiết
2. Sức khỏe & Đời sống / 2018 Chi tiết
3. Tạp chí giáo dục / 2018 Chi tiết
4. Thông tin Khoa học và Phát triển / 2018 Chi tiết
5. Giáo dục chủ nhật / 2018 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Không có sách mới
CÔNG THÔNG TIN TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Tổ 2, Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La.
Điện thoại: 022.3874.751
Email:
thuvien@cdsonla.edu.vn