Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Tiếng Trung Quốc 6 / B.s.: Nguyễn Hữu Cầu (tổng ch.b.), Nguyễn Nhữ Tiếp (ch.b.), Nguyễn Hoàng Anh,.... - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục, 2006. - 131 tr. : hình ảnh ; 24 cm
Thông tin về nhan đề (chính)
B.s.: Nguyễn Hữu Cầu (tổng ch.b.), Nguyễn Nhữ Tiếp (ch.b.), Nguyễn Hoàng Anh,... Tiếng Trung Quốc 6
Lần xuất bản
Tái bản lần thứ 4
Xuất bản, phát hành
H., 2006 : Giáo dục
Mô tả vật lý
131 tr. : hình ảnh ; 24 cm
Phụ chú chung
ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Kho Đọc
( Tầng 3 - TT Thư viện)
KD.022050Trong kho sẵn sàng cho mượn
KD.022051Trong kho sẵn sàng cho mượn
KD.022052Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Mượn
(Tầng 1- TT TT- Thư viện)
KM.075546Trong kho sẵn sàng cho mượn
KM.075547Trong kho sẵn sàng cho mượn
KM.075548Trong kho sẵn sàng cho mượn
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Nhân dân cuối tuần / 2018 Chi tiết
2. Sức khỏe & Đời sống / 2018 Chi tiết
3. Tạp chí giáo dục / 2018 Chi tiết
4. Thông tin Khoa học và Phát triển / 2018 Chi tiết
5. Giáo dục chủ nhật / 2018 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Không có sách mới
CÔNG THÔNG TIN TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Tổ 2, Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La.
Điện thoại: 022.3874.751
Email:
thuvien@cdsonla.edu.vn