Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Bài tập tiếng Pháp 9 / Nguyễn Hữu Thọ. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2006. - 107 tr. : bảng ; 24 cm
Thông tin về nhan đề (chính)
Nguyễn Hữu Thọ Bài tập tiếng Pháp 9
Lần xuất bản
Tái bản lần thứ 1
Xuất bản, phát hành
H., 2006 : Giáo dục
Mô tả vật lý
107 tr. : bảng ; 24 cm
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Kho Đọc
( Tầng 3 - TT Thư viện)
KD.022045Trong kho sẵn sàng cho mượn
KD.022046Trong kho sẵn sàng cho mượn
KD.022047Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Mượn
(Tầng 1- TT TT- Thư viện)
KM.075541Trong kho sẵn sàng cho mượn
KM.075542Trong kho sẵn sàng cho mượn
KM.075543Trong kho sẵn sàng cho mượn
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Tiếng Việt 1 / 2017 Chi tiết
2. Tiếng Việt 1 / Đặng Thị Lanh,Hoàng Cao Cương,Trần Thị Minh Phương .- 2017 Chi tiết
3. Tiếng Việt 1 / 2017 Chi tiết
4. Văn hóa tổ chức đời sống của người Mạ / Trần Tuấn Anh .- 2017 Chi tiết
5. Tuyển tập những công trình nghiên cứu về văn học dân gian / Bùi Văn Nguyên .- 2017 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Không có sách mới
CÔNG THÔNG TIN TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Tổ 2, Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La.
Điện thoại: 022.3874.751
Email:
thuvien@cdsonla.edu.vn