Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Hỏi - Đáp về chế độ, chính sách đối với học sinh, sinh viên / Phùng Khắc Bình b.s.. - H. : Lao động - Xã hội, 2008. - 147tr. ; 27 cm
Thông tin về nhan đề (chính)
Phùng Khắc Bình b.s. Hỏi - Đáp về chế độ, chính sách đối với học sinh, sinh viên
Xuất bản, phát hành
H., 2008 : Lao động - Xã hội
Mô tả vật lý
27 cm. - 147tr.
Tóm tắt / chú giải
Tập hợp một số văn bản quy định về chế độ, chính sách đối với học sinh, sinh viên và câu hỏi - đáp về chế độ, chính sách đối với học sinh, sinh viên
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Kho Đọc
( Tầng 3 - TT Thư viện)
KD.021885Trong kho sẵn sàng cho mượn
KD.021886Trong kho sẵn sàng cho mượn
KD.021887Trong kho sẵn sàng cho mượn
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II / 2018 Chi tiết
2. Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính hạng II / 2018 Chi tiết
3. Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên hạng III / 2018 Chi tiết
4. Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung họcphổ thông hạng II / 2018 Chi tiết
5. Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng I / 2018 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Không có sách mới
CÔNG THÔNG TIN TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Tổ 2, Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La.
Điện thoại: 022.3874.751
Email:
thuvien@cdsonla.edu.vn