Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Hướng dẫn giảng dạy nghề nuôi cá : Cho thanh thiếu niên, học sinh - sinh viên sau cai nghiện / Lê Trung Tiến. - H. : Nxb. Hà Nội, 2009. - 289tr. ; 21 cm
Thông tin về nhan đề (chính)
Lê Trung Tiến : Cho thanh thiếu niên, học sinh - sinh viên sau cai nghiện Hướng dẫn giảng dạy nghề nuôi cá
Xuất bản, phát hành
H., 2009 : Nxb. Hà Nội
Mô tả vật lý
21 cm. - 289tr.
Phụ chú chung
ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ban Chỉ đạo Phòng chống AIDS, ma túy và TNXH
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Kho Đọc
( Tầng 3 - TT Thư viện)
KD.021843Trong kho sẵn sàng cho mượn
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II / 2018 Chi tiết
2. Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính hạng II / 2018 Chi tiết
3. Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên hạng III / 2018 Chi tiết
4. Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung họcphổ thông hạng II / 2018 Chi tiết
5. Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng I / 2018 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Không có sách mới
CÔNG THÔNG TIN TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Tổ 2, Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La.
Điện thoại: 022.3874.751
Email:
thuvien@cdsonla.edu.vn