Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Thiết kế E - book môn cơ sở hóa học hữu cơ (phần Hiđrocacbon) dùng cho sinh viên trường Cao đẳng Sơn La : Báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài khoa học công nghệ / Hoàng Thái Hậu chủ nhiệm đề tài; Nguyễn Thị Thảo cộng tác viên. - Sơn La : Sơn La, 2017. - 91tr. : hình, bảng ; 30 cm + Kèm 01 đĩa CD
Thông tin về nhan đề (chính)
Thiết kế E - book môn cơ sở hóa học hữu cơ (phần Hiđrocacbon) dùng cho sinh viên trường Cao đẳng Sơn La : Báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài khoa học công nghệ / Hoàng Thái Hậu chủ nhiệm đề tài; Nguyễn Thị Thảo cộng tác viên
Xuất bản, phát hành
Sơn La : Sơn La, 2017
Mô tả vật lý
91tr. : hình, bảng ; 30 cm + Kèm 01 đĩa CD
Phụ chú chung
ĐTTS ghi: Trường Cao đẳng Sơn La. Khoa Sư phạm Tự nhiên
Tóm tắt / chú giải
Nghiên cứu cơ sở lý luận của việc thiết kế E- Book mppn cơ sở hóa học hữu cơ (phần Hidrocacbon) dùng cho sinh viên trường Cao đẳng Sơn La
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Kho Đọc
( Tầng 3 - TT Thư viện)
KD.021821Trong kho chưa sẵn sàng
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Tối ưu hóa / Bùi Minh Trí .- 2006 Chi tiết
2. Tối ưu hóa / Bùi Minh Trí .- 2006 Chi tiết
3. Quy hoạch toán học / Bùi Minh Trí .- 2006 Chi tiết
4. Thiết kế E - book môn cơ sở hóa học hữu cơ (phần Hiđrocacbon) dùng cho sinh viên trường Cao đẳng Sơn La / Hoàng Thái Hậu,Nguyễn Thị Thảo .- 2017 Chi tiết
5. Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động thực hành, thực tập cho sinh viên ngành quản trị văn phòng - trường Cao đẳng Sơn La / Kim Thị Huyền Trang,Đào Văn Lập .- 2017 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Không có sách mới
CÔNG THÔNG TIN TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Tổ 2, Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La.
Điện thoại: 022.3874.751
Email:
thuvien@cdsonla.edu.vn