Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Thiết kế E - book môn cơ sở hóa học hữu cơ (phần Hiđrocacbon) dùng cho sinh viên trường Cao đẳng Sơn La : Báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài khoa học công nghệ / Hoàng Thái Hậu chủ nhiệm đề tài; Nguyễn Thị Thảo cộng tác viên. - Sơn La : Sơn La, 2017. - 91tr. : hình, bảng ; 30 cm + Kèm 01 đĩa CD
Thông tin về nhan đề (chính)
Thiết kế E - book môn cơ sở hóa học hữu cơ (phần Hiđrocacbon) dùng cho sinh viên trường Cao đẳng Sơn La / Hoàng Thái Hậu chủ nhiệm đề tài; Nguyễn Thị Thảo cộng tác viên : Báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài khoa học công nghệ
Xuất bản, phát hành
Sơn La, 2017 : Sơn La
Mô tả vật lý
91tr. + Kèm 01 đĩa CD ; 30 cm : hình, bảng
Phụ chú chung
ĐTTS ghi: Trường Cao đẳng Sơn La. Khoa Sư phạm Tự nhiên
Tóm tắt / chú giải
Nghiên cứu cơ sở lý luận của việc thiết kế E- Book mppn cơ sở hóa học hữu cơ (phần Hidrocacbon) dùng cho sinh viên trường Cao đẳng Sơn La
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Kho Đọc
( Tầng 3 - TT Thư viện)
KD.021821Trong kho sẵn sàng cho mượn
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Kỷ yếu đề tài khoa học / Thào Xuân Sùng .- 2015 Chi tiết
2. Chuyện tình Khói Va / Đinh Văn Cung .- 2017 Chi tiết
3. Một vài lễ tục trong vòng đời của người Thái Yên Châu - Sơn La / Đào Quang Tố .- 2017 Chi tiết
4. Một vài lễ tục trong vòng đời của người Thái Yên Châu - Sơn La / Đào Quang Tố .- 2017 Chi tiết
5. Hình tượng rắn trong truyện cổ dân gian Việt Nam / Trần Minh Hường .- 2017 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Không có sách mới
CÔNG THÔNG TIN TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Tổ 2, Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La.
Điện thoại: 022.3874.751
Email:
thuvien@cdsonla.edu.vn