Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Luật hình Triều Lê những giá trị nhân văn. - H. : Hồng Đức, 2017. - 447tr. ; 21 cm
Thông tin về nhan đề (chính)
Luật hình Triều Lê những giá trị nhân văn
Xuất bản, phát hành
H., 2017 : Hồng Đức
Mô tả vật lý
21 cm. - 447tr.
Tóm tắt / chú giải
Trình bày các giá trị nhân văn, tiến bộ của luật hình triều Lê và những quan điểm, phương hướng, giải pháp kế thừa các giá trị nhân văn, tiến bộ đó vào việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Kho Đọc
( Tầng 3 - TT Thư viện)
KD.021816Trong kho sẵn sàng cho mượn
KD.021817Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Mượn
(Tầng 1- TT TT- Thư viện)
KM.075272Trong kho sẵn sàng cho mượn
KM.075273Trong kho sẵn sàng cho mượn
KM.075274Trong kho sẵn sàng cho mượn
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Kỷ yếu đề tài khoa học / Thào Xuân Sùng .- 2015 Chi tiết
2. Chuyện tình Khói Va / Đinh Văn Cung .- 2017 Chi tiết
3. Một vài lễ tục trong vòng đời của người Thái Yên Châu - Sơn La / Đào Quang Tố .- 2017 Chi tiết
4. Một vài lễ tục trong vòng đời của người Thái Yên Châu - Sơn La / Đào Quang Tố .- 2017 Chi tiết
5. Hình tượng rắn trong truyện cổ dân gian Việt Nam / Trần Minh Hường .- 2017 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Không có sách mới
CÔNG THÔNG TIN TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Tổ 2, Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La.
Điện thoại: 022.3874.751
Email:
thuvien@cdsonla.edu.vn