Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước của các cơ quan nhà nước ở Việt Nam / B.s.: Nguyễn Minh Đoan, Nguyễn Minh Đức, Vũ Thu Hạnh,.... - H. : Hồng Đức, 2017. - 336tr. ; 21 cm
Thông tin về nhan đề (chính)
Cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước của các cơ quan nhà nước ở Việt Nam / B.s.: Nguyễn Minh Đoan, Nguyễn Minh Đức, Vũ Thu Hạnh,...
Xuất bản, phát hành
H. : Hồng Đức, 2017
Mô tả vật lý
336tr. ; 21 cm
Tóm tắt / chú giải
Trình bày những vấn đề lý luận về cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước; Thực trạng cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước ; giải pháp hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước của các cơ quan nhà nước ở Việt Nam
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Kho Đọc
( Tầng 3 - TT Thư viện)
KD.021814Trong kho sẵn sàng cho mượn
KD.021815Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Mượn
(Tầng 1- TT TT- Thư viện)
KM.075269Trong kho sẵn sàng cho mượn
KM.075270Trong kho sẵn sàng cho mượn
KM.075271Trong kho sẵn sàng cho mượn
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Bái Đính ngàn năm tâm linh và huyền thoại / Trương Đình Tưởng .- 2009 Chi tiết
2. Vẫn còn tìm thấy những dòng thơ của Ông Già Bến Ngự - Phan Bội Châu / Trần Anh Vinh .- 2012 Chi tiết
3. Thông tin đào tạo / 2017 Chi tiết
4. Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trường đại học, cao đẳng / Trần Ngọc Giao,Phạm Ngọc Lan,Nguyễn Trường Giang .- 2013 Chi tiết
5. Niên giám thống kê tỉnh Sơn La 2016 / Phạm Hữu Sơn .- 2017 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Không có sách mới
CÔNG THÔNG TIN TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Tổ 2, Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La.
Điện thoại: 022.3874.751
Email:
thuvien@cdsonla.edu.vn