Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước của các cơ quan nhà nước ở Việt Nam / B.s.: Nguyễn Minh Đoan, Nguyễn Minh Đức, Vũ Thu Hạnh,.... - H. : Hồng Đức, 2017. - 336tr. ; 21 cm
Thông tin về nhan đề (chính)
B.s.: Nguyễn Minh Đoan, Nguyễn Minh Đức, Vũ Thu Hạnh,... Cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước của các cơ quan nhà nước ở Việt Nam
Xuất bản, phát hành
H., 2017 : Hồng Đức
Mô tả vật lý
21 cm. - 336tr.
Tóm tắt / chú giải
Trình bày những vấn đề lý luận về cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước; Thực trạng cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước ; giải pháp hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước của các cơ quan nhà nước ở Việt Nam
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Kho Đọc
( Tầng 3 - TT Thư viện)
KD.021814Trong kho sẵn sàng cho mượn
KD.021815Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Mượn
(Tầng 1- TT TT- Thư viện)
KM.075269Trong kho sẵn sàng cho mượn
KM.075270Trong kho sẵn sàng cho mượn
KM.075271Trong kho sẵn sàng cho mượn
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Tiếng Việt 1 / 2017 Chi tiết
2. Tiếng Việt 1 / Đặng Thị Lanh,Hoàng Cao Cương,Trần Thị Minh Phương .- 2017 Chi tiết
3. Tiếng Việt 1 / 2017 Chi tiết
4. Văn hóa tổ chức đời sống của người Mạ / Trần Tuấn Anh .- 2017 Chi tiết
5. Tuyển tập những công trình nghiên cứu về văn học dân gian / Bùi Văn Nguyên .- 2017 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Không có sách mới
CÔNG THÔNG TIN TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Tổ 2, Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La.
Điện thoại: 022.3874.751
Email:
thuvien@cdsonla.edu.vn