Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước của các cơ quan nhà nước ở Việt Nam / B.s.: Nguyễn Minh Đoan, Nguyễn Minh Đức, Vũ Thu Hạnh,.... - H. : Hồng Đức, 2017. - 336tr. ; 21 cm
Thông tin về nhan đề (chính)
Cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước của các cơ quan nhà nước ở Việt Nam / B.s.: Nguyễn Minh Đoan, Nguyễn Minh Đức, Vũ Thu Hạnh,...
Xuất bản, phát hành
H. : Hồng Đức, 2017
Mô tả vật lý
336tr. ; 21 cm
Tóm tắt / chú giải
Trình bày những vấn đề lý luận về cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước; Thực trạng cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước ; giải pháp hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước của các cơ quan nhà nước ở Việt Nam
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Kho Đọc
( Tầng 3 - TT Thư viện)
KD.021814Trong kho chưa sẵn sàng
KD.021815Trong kho chưa sẵn sàng
Kho Mượn
(Tầng 1- TT TT- Thư viện)
KM.075269Trong kho sẵn sàng cho mượn
KM.075270Trong kho sẵn sàng cho mượn
KM.075271Trong kho sẵn sàng cho mượn
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Tối ưu hóa / Bùi Minh Trí .- 2006 Chi tiết
2. Tối ưu hóa / Bùi Minh Trí .- 2006 Chi tiết
3. Quy hoạch toán học / Bùi Minh Trí .- 2006 Chi tiết
4. Thiết kế E - book môn cơ sở hóa học hữu cơ (phần Hiđrocacbon) dùng cho sinh viên trường Cao đẳng Sơn La / Hoàng Thái Hậu,Nguyễn Thị Thảo .- 2017 Chi tiết
5. Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động thực hành, thực tập cho sinh viên ngành quản trị văn phòng - trường Cao đẳng Sơn La / Kim Thị Huyền Trang,Đào Văn Lập .- 2017 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Không có sách mới
CÔNG THÔNG TIN TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Tổ 2, Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La.
Điện thoại: 022.3874.751
Email:
thuvien@cdsonla.edu.vn