Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Trò diễn trong hội làng cổ truyền Xứ Thanh / Hoàng Anh Nhân (ch.b.); Hoàng Bá Tương (cộng tác b.s.); Cộng tác sưu tầm dữ liệu: Lê Kim Lữ, Trần Thị Liên,.... - H. : Hội Nhà văn, 2016. - 2Q. ; 21 cm Q.2 : Trò diễn trong hội làng cổ truyền Xứ Thanh / Hoàng Anh Nhân (ch.b.), Hoàng Bá Tường (cộng tác b.s.); Cộng tác sưu tầm dữ liệu: Lê Kim Lữ,..., 2016. - 241tr.
Thông tin về nhan đề (chính)
Trò diễn trong hội làng cổ truyền Xứ Thanh / Hoàng Anh Nhân (ch.b.), Hoàng Bá Tường (cộng tác b.s.); Cộng tác sưu tầm dữ liệu: Lê Kim Lữ,...
Xuất bản, phát hành
H. : Hội Nhà văn, 2016
Mô tả vật lý
241tr. ; 21 cm
Phụ chú chung
ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Kho Đọc
( Tầng 3 - TT Thư viện)
KD.021782Trong kho chưa sẵn sàng
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Mo pàn - Cáo dộ / Ma Văn Vịnh .- 2016 Chi tiết
2. Các bài hát then nghi lễ cúng chữa bệnh " Cứu dân độ thế" của người Tày Bắc Cạn / Ma Văn Vịnh,Nguyễn Văn Quyền Pháp Thư Tự Pháp Phong .- 2016 Chi tiết
3. Các bài hát then nghi lễ cúng chữa bệnh " Cứu dân độ thế" của người Tày Bắc Cạn / Ma Văn Vịnh,Nguyễn Văn Quyền Pháp Thư Tự Pháp Phong .- 2016 Chi tiết
4. Các bài hát then nghi lễ cúng chữa bệnh " Cứu dân độ thế" của người Tày Bắc Cạn / Ma Văn Vịnh .- 2016 Chi tiết
5. Trò diễn trong hội làng cổ truyền Xứ Thanh / 2016 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Không có sách mới
CÔNG THÔNG TIN TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Tổ 2, Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La.
Điện thoại: 022.3874.751
Email:
thuvien@cdsonla.edu.vn