Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Hội làng truyền thống ở Thái Bình / Nguyễn Thanh. - H. : Hội Nhà văn, 2016. - 407tr. ; 21 cm
Thông tin về nhan đề (chính)
Hội làng truyền thống ở Thái Bình / Nguyễn Thanh
Xuất bản, phát hành
H. : Hội Nhà văn, 2016
Mô tả vật lý
407tr. ; 21 cm
Phụ chú chung
ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam
Tóm tắt / chú giải
Trình bày tổng quan chung về Hội làng tỉnh Thái Bình và một số Hội làng tiêu biểu, niên lịch Hội làng ở Thái BÌnh
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Kho Đọc
( Tầng 3 - TT Thư viện)
KD.021747Trong kho sẵn sàng cho mượn
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Văn kiện Đại hội XII và việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam / 2017 Chi tiết
2. Luật hình Triều Lê những giá trị nhân văn / 2017 Chi tiết
3. Cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước của các cơ quan nhà nước ở Việt Nam / 2017 Chi tiết
4. Cuộc sống và pháp luật / 2017 Chi tiết
5. Một số vấn đề lý luận Nhà nước và Pháp luật / Nguyễn Minh Đoan,Lưu Văn Tuấn .- 2017 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Không có sách mới
CÔNG THÔNG TIN TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Tổ 2, Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La.
Điện thoại: 022.3874.751
Email:
thuvien@cdsonla.edu.vn