Xem theo chuyên ngành
Phân loại tài liệu theo DDC
Đăng nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Tài liệu điện tử mới
Chọn trang
1. Quản lý tổng hợp tài nguyên nước và môi trường / 2001 Chi tiết
2. Phát triển nông nghiệp và chính sách đất đai ở Việt Nam / Sally P. Marsh .- 2007 Chi tiết
3. Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu xã hội học / Lê Đinh Tấn .- 2003 Chi tiết
4. Báo cáo tóm tắt một số dự án nông thôn miền núi / 2003 Chi tiết
5. Giáo trình kỹ thuật an toàn và môi trường / Bùi Ngọc Tâm .- 2005 Chi tiết
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Giáo trình toán ứng dụng trong tin học / Bùi Minh Trí .- 2004 Chi tiết
2. Bài tập tiếng Nga 9 / Đỗ Đình Tống .- 2006 Chi tiết
3. Tiếng Trung Quốc 9 / Nguyễn Hữu Cầu,Nguyễn Hữu Cầu,Bùi Vĩnh Thiệp,Liêu Vĩnh Dũng .- 2006 Chi tiết
4. Tiếng Trung Quốc 6 / 2006 Chi tiết
5. Bài tập tiếng Pháp 9 / Nguyễn Hữu Thọ .- 2006 Chi tiết
CÔNG THÔNG TIN TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Tổ 2, Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La.
Điện thoại: 022.3874.751
Email:
thuvien@cdsonla.edu.vn